Goedele logo

Algemene voorwaarden

GOEDELE VAN KERSCHAEVER

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van onderneming Goedele Van Kerschaever, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Wijngaardstraat 50, met ondernemingsnummer BE0504.908.259, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Goedele Van Kerschaever. Deze voorwaarden betreffen alle diensten, producten, aanbiedingen en overeenkomsten van en met Goedele Van Kerschaever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten of onder de naam Goedele Van Kerschaever. Met "de klant" wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Goedele Van Kerschaever een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met "coachee" Goedele Van Kerschaever behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De recentste versie van de algemene voorwaarden is steeds te consulteren op de website: www.goedelevankerschaever.com. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.
 

Engagement

Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Goedele Van Kerschaever een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier. Het is ook mogelijk dat Goedele Van Kerschaever in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen. De duur van de overeenkomst staat bevestigd op de desbetreffende overeenkomst, op factuur of op mail, naargelang de afgesproken dienstverlening. Met betrekking tot het individueel adviestraject dat verloopt op basis van een abonnementsformule die afgesloten wordt voor onbepaalde duur, geldt het volgende: Dit traject is minstens drie opeenvolgende maanden van kracht en kan vanaf maand 2 worden opgezegd mits respecteren van een opzegtermijn van één maand. Na afloop van de opzegtermijn hebben beide partijen geen verplichtingen meer tegenover elkaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens

Goedele Van Kerschaever hecht grote waarde aan het correct verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De klant bevestigt het privacybeleid van Goedele Van Kerschaever te hebben ontvangen en de klant bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacybeleid van Goedele Van Kerschaever met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft
 

Correctheid van gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij de registratie of gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventuele wijzigingen in de klantengegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven via hello@goedelevankerschaever.com.
 

Vertrouwelijkheid & relatie tussen adviseur en klant en tussen klanten onderling

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, hetzij online, offline of via gebruikte communicatiefora. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. Als Goedele Van Kerschaever op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Goedele Van Kerschaever zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Goedele Van Kerschaever gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. Met deze overeenkomst engageert de klant zich tevens dat hij niets naar buiten brengt zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn collega-ondernemer. Wanneer een klant zich niet houdt aan deze regel of zich op een andere manier onrespectvol gedraagt hetzij online, hetzij offline, heeft Goedele Van Kerschaever, na betrokkene herhaaldelijk op de feiten te hebben gewezen, te allen tijde het recht de samenwerking te stoppen zonder enige verplichting tot compensatie of terugbetaling. Goedele Van Kerschaever bouwt een vertrouwensrelatie op met de klant en evalueert regelmatig de draagkracht van de klant. Wanneer Goedele Van Kerschaever oordeelt dat een klant beter bij een andere hulpverlener terechtkan, dan zal zij naar eer en geweten doorverwijzen naar een collega en indien nodig de klant verder weigeren tot haar diensten.
 

Prijzen

Goedele Van Kerschaever communiceert op haar website en in haar communicatie via mail of formulieren, duidelijk over de prijzen. De prijzen zijn exclusief btw voor B2B, inclusief btw voor particuliere klanten, tenzij anders vermeld. Alle diensten dienen onmiddellijk bij het maken van de afspraak te worden betaald (via bancontact (app), online of overschrijving) of bij inschrijving. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld in geval van een lastminute registratie) kan de betaling zo snel mogelijk na de registratie worden voldaan, met name uiterlijk binnen de veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Goedele Van Kerschaever heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te veranderen indien zij dat nodig acht. Ze zal daarvan de bestaande klant tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte brengen. Deze wijzigingen zullen geen invloed hebben op overeenkomsten die reeds waren afgesloten op het tijdstip van de wijzigingen.
 

Te laat komen, annulering , vroegtijdig beëindigen of no show

De duur van de sessie of het traject kan niet worden verlengd als de klant te laat komt of uitstel vraagt. De klant is het volledige bedrag van de sessie of het traject hoe dan ook verschuldigd. Afspraken kunnen ten laatste 48uur op voorhand worden uitgesteld naar een later tijdstip, mits schriftelijke kennisgeving aan Goedele Van Kerschaever. Gedane betalingen kunnen niet worden teruggegeven tenzij Goedele Van Kerschaever zelf door overmacht een afspraak of traject moet annuleren. Wanneer de klant een afspraak annuleert minder dan 24uur tevoren, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel. De klant kan te allen tijde de afspraak vroegtijdig beëindigen maar kan geen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling ervan. Bij het niet komen opdagen heeft Goedele Van Kerschaever het recht om de gereserveerde sessie te factureren. Wanneer de klant niet komt opdagen voor gratis events van Goedele Van Kerschaever, heeft Goedele Van Kerschaever het recht een no show fee te vragen van 50€ om administratieve en andere kosten te dekken. Aangekochte online programma's, ebooks, videoreeksen kunnen niet 'beëindigd' worden en worden ook niet terugbetaald.
 

Overmacht

Goedele Van Kerschaever is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Goedele Van Kerschaever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Goedele Van Kerschaever, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Goedele Van Kerschaever door enige vorm van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Goedele Van Kerschaever zal echter de nodige inspanningen leveren om de klant een alternatief aan te bieden.
 

Aansprakelijkheid

De overeenkomst tussen Goedele Van Kerschaever en de opdrachtgever is gebaseerd op een inspanningsverbintenis en niet op een resultatenverbintenis. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij doet met, tijdens of na afloop van een dienst van Goedele Van Kerschaever. Goedele Van Kerschaever kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of wel behalen van beoogde resultaten. De inspanning komt van de klant die zelf verandering teweegbrengt of het tempo van zijn groei bepaalt. De adviezen van zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant. Goedele Van Kerschaever stelt geen medische handeling of geeft geen medisch advies. Bij twijfel adviseren wij de klant raad te vragen aan zijn behandelend geneesheer. Onze therapie, coaching, retreats of andere diensten hebben geenszins de bedoeling om medische trajecten te vervangen.
 

Opschorting of vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst  

Goedele Van Kerschaever heeft te allen tijde het recht de overeenkomst tijdelijk of vroegtijdig op te schorten en/of te ontbinden, of de overeenkomst te weigeren indien:

- de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
- de klant de gedragsregels niet respecteert en zich niet naar goed fatsoen gedraagt of het nu online of offline is
- de klant deze voorwaarden niet naleeft.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.
 

Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, social media kanalen, de fysieke en digitale producten liggen bij Goedele Van Kerschaever. De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden in welke vorm of op welke wijze ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, foto, …) zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van de door Goedele Van Kerschaever aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Goedele Van Kerschaever voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 

Derden

Goedele Van Kerschaever heeft te allen tijde het recht om de hulp van derden bv als coach in te schakelen wanneer Goedele Van Kerschaever dat nodig acht voor de vlotte en continue uitvoering van haar producten of diensten. Indien het gaat over individuele gesprekken, dan zal zij de klant daarover tijdig schriftelijk op de hoogte brengen.
 

Overname personeel

Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.
 

Klachten

Mocht de klant ontevreden zijn over de producten of diensten van Goedele Van Kerschaever, dan kan hij dat laten weten via hello@goedelevankerschaever.com. Op een zo duidelijk mogelijk geformuleerde klacht zal Goedele Van Kerschaever zo goed en zo snel mogelijk reageren en indien de klacht gegrond is, deze zo goed mogelijk herstellen. Klachten betreffende de aankoop moeten binnen de 14 dagen na aanschaf van het product gemeld worden, zoniet kan er niet meer terugbetaald worden. De betaalverplichting blijft van kracht, ook indien de klant een klacht heeft verstuurd.


Betwistingen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Goedele Van Kerschaever is gevestigd. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

 

Laatst gewijzigde versie: 18 maart 2023

Alle prijzen vermeld op deze website zijn exclusief btw.